Potser he estat massa temps a l’Índia i al Nepal?

Català, English y Castellano. For others languages, please use the attached translator 

Fotos al final :)

Després d’Àsia hi ha tota una sèrie de coses que em sorprenen a Barcelona. Unes són coses curioses i altres canvis que veig a la ciutat:

1 – Les ampolles de litre i mig d’aigua em semblen enormes! (allà són de litre)
2 – Quan tremola el terra de casa, perquè passa el el metro per sota, penso:  Terratrèmol!
3 – Sóc la única persona que va vestida de color vermell i verd.
4 – Veig raro no ser la més blanca del meu voltant.
5 – Em sorprèn que em surti l’avís de Facebook sobre la llei de cookies europea…

Canvis que he notat a la ciutat de Barcelona en 11 mesos de ser fora aquesta vegada:

6 – Colar-se al metro s’ha tornat normal. He vist més gent en una setmana que en els 8 anys que vaig treballar al centre.
7- Hi ha més nacionalitats per metro quadrat que en cap altre lloc de món? Que està passant a Barcelona? Grups de 60 turistes un dijous a les 23:45 a Maragall!! Això se’s escapa de les mans!! :)
8 – Hi ha Bars a Barcelona on abans tenien canyes i zuritos, i ara el més petit que tenen és una pinta. Els anglesos marxen d’Europa i nosaltres ens tornem anglesos? La ciutat està encara molt més encarada al turista. :(

A part d’això, tot sembla estar més o menys igual. M’estic adaptant al frenètic ritme de vida d’aquí amb algunes dificultats, però molt il·lusionada amb la idea de tornar a marxar.
Pròximament el Creativity Photo Project marxarà cap a Argentina i Xile , abans de tornar cap al continent asiàtic!

Us deixo unes fotos fetes amb el mòbil del retorn!

 

Quizás he estado demasiado tiempo en India y Nepal?

Después de Asia hay toda una serie de cosas que me sorprenden en Barcelona. Unas son cosas curiosas y otros cambios que veo en la ciudad:

1 – Las botellas de litro y medio de agua me parecen enormes! (Allí son de litro)
2 – Cuando tiembla el suelo de casa, porque pasa el metro por debajo, pienso: Terremoto!
3 – Soy la única persona que va vestida de color rojo y verde.
4 – Veo raro no ser la más blanca de mi alrededor.
5 – Me sorprende que me salga el aviso de Facebook sobre la ley de cookies europea …

Cambios que he notado en la ciudad de Barcelona después de estar 11 meses fuera:

6 – Colarse en el metro se ha vuelto normal. He visto más gente en una semana que en los 8 años que trabajé en el centro.
7- ¿Hay más nacionalidades por metro cuadrado que en ningún otro lugar de mundo? ¿Que está pasando en Barcelona? ¿Grupos de 60 turistas un jueves a las 23:45 en Maragall? Esto se nos escapa de las manos !! :)
8 – Hay Bares en Barcelona donde antes tenían cañas y zuritos, y ahora el más pequeño que tienen es una Pinta. ¿Los ingleses se van de Europa y nosotros nos volvemos ingleses? La ciudad está todavía mucho más encarada al turista. :(

Aparte de eso, todo parece estar más o menos igual. Me estoy adaptando al frenético ritmo de vida de aquí con algunas dificultades, pero muy ilusionada con la idea de volver a escapar.
Próximamente (si todo va bien) el Creativity Photo Project volará hacia Argentina y Chile, antes de volver hacia el continente asiático!

Os dejo unas fotos hechas con el móvil del retorno!

 

Have I perhaps been too long in India and Nepal?

After Asia there are a number of things that surprise me in Barcelona. Some are funny things and other changes I see in the city:

1 – One and a half liter bottles of water seem to me huge! (In Nepal and India are allways a liter)
2 – When the ground from home shake because the metro pass below, I think: Earthquake!
3 – I am the only person who is dressed in red and green.
4 – I see weird not be the whitest around me.
5 – I’m surprised to see the notice on Facebook about the European cookies law …

I have noticed changes in the city of Barcelona after being 11 months out:

6 – Go inside  the subway without paying has become normal. I’ve seen more people in a week than in the 8 years I worked in the city center.
7- Are there more nationalities per square meter than anywhere else in the world? What is happening in Barcelona? ¿Groups of 60 tourists on a Thursday at 23:45 in Maragall? :)
8 – There are Bars in Barcelona where before they had “cañas” and “zuritos” (small beers), and now the smallest they have is a pint. Now the British are leaving Europe and we become British? The city is still facing more tourists. :(

Otherwise, everything seems to be more or less the same. I’m adapting to the frenetic way to live here with some difficulties, but very excited with the idea of escaping again.
Coming soon (if all goes well) the Creativity Photo Project will fly to Argentina and Chile, before returning to Asia!

I have some photos made with the mobile from the return home!

 

 

 

Si voleu seguir les novetats dels blogs de Missatge Rebut i diferents comptes d’Instagram, podeu clicar al “m’agrada” de la pàgina del facebook! :) ↓
If you want follow the news from my blogs & Instagram accounts, you can “like” my facebook page! :) ↓

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

c